Bezig met laden
Wat vinden onze Raden ervan?

Reflectie

Lees verder

Reflectie


De medezeggenschapsraden hebben het kwaliteitsverslag ontvangen.

Talant heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR), Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCVR) en de Ondernemingsraad (OR) Talant het concept kwaliteitsverslag toegestuurd. In verband met de corona maatregelen was vergaderen voor de CCR niet mogelijk. De reflectie zal op een later tijdstip plaatsvinden en toegevoegd worden. 

De reflectie van de CCVR en OR is hieronder opgenomen. Omdat het de conceptversie betrof zijn de tekstuele vragen, opmerkingen en aanvullingen van beide raden daar waar mogelijk verwerkt in het verslag. 

Centrale Cliëntenraad

De CCR heeft het kwaliteitsverslag op hun woonadres ontvangen. Omdat ze niet bij elkaar konden komen om te vergaderen hebben ze het verslag afzondelijk gelezen. 
De leden van de CCR willen graag het verslag bespreken zodra ze weer samen kunnen vergaderen. 


 

Centrale Cliëntvertegenwoordigers Raad

De Centrale Cliëntenvertegenwoordigers Raad (CCVR) heeft het kwaliteitsverslag gezamenlijk besproken. Zij hebben onderstaande reactie op papier gezet.

Hierbij ontvangt u de reflectie van de Centrale Cliëntenvertegenwoordigers Raad (CCVR) op het Kwaliteitsverslag Talant 2019.
Het is misschien een beetje ouderwets maar de CCVR is blij dat het Kwaliteitsverslag Talant 2019 ook schriftelijk ontvangen kan worden.

In het Kwaliteitsverslag 2019 worden veel doelen voor 2020 beschreven. Daar is volgens de CCVR het verslag niet voor bedoeld. Wij zien graag meer informatie over de onderwerpen die van invloed zijn geweest op de kwaliteit van de zorg in 2019. Voorbeelden hiervan zijn de Eigen Regie, Gezonde Leefstijl en de Informele Zorg.

Er gebeuren veel mooie dingen bij Talant. Naast het meedoen in de samenleving dat in het rapport genoemd wordt, vindt de CCVR dat vormen van Dagbesteding zoals Ondernemend Talant een zinvolle verbinding met de samenleving leggen. Er hadden vast nog meer voorbeelden vermeld kunnen worden.

Het verscherpt toezicht bij Alliade gevolgd door de voorbereidingen op de structuurverandering van de organisatie, en de wisselingen in de RvB zijn naar de mening van de CCVR van negatieve invloed geweest op de aandacht voor de kwaliteit van zorg bij Talant in 2019. Niet alleen het inspectiebezoek, maar ook de problemen op het terrein van de Wissel in Beetsterzwaag bevestigen de indruk van de CCVR dat de kwaliteit van de zorg op meer plaatsen dan in het verslag vermeld wordt onvoldoende is.
Dat de organisatie verrast werd door het inspectierapport bevestigt de indruk van de CCVR dat de organisatie niet in controle is en niet voldoende kennis heeft van wat zich daadwerkelijk op de vloer afspeelt, ondanks de verschillende kwaliteitsonderzoeken.

In het verslag worden Teamreflectie en Het Goede Gesprek beschreven als instrumenten met dezelfde deelnemers. Dit is naar de mening van de CCVR niet juist. Teamreflecties worden gevoerd door medewerkers en het Goede Gesprek met alle betrokkenen. Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is bij voorbeeld dat de uitkomsten van de ervaringsonderzoeken besproken worden, bij voorkeur samen met cliënten en hun vertegenwoordigers, in het Goede Gesprek.

Wij ondersteunen de afspraak voor teamreflecties. In 2019 is op een aantal plekken gestart met teamreflecties. De informatie die de CCVR hierover heeft is dat personeel zich niet veilig voelt volledig mee te doen. Vaak wordt er dan niet aan deelgenomen of wordt het afgezwakt tot intervisies. Dezelfde beweging zien we in het programma Eigen naar Samen. Door de RvB is in 2019 vastgesteld dat er een gedrag- en cultuurverandering in de organisatie moet plaatsvinden waar meer ruimte voor tegenspraak noodzakelijk is. Wij vinden hier in het verslag niets van terug.

In het verslag staan elkaar tegensprekende uitkomsten over de communicatie. De CCVR vindt de kwaliteit van de communicatie onvoldoende. Te vaak komt informatie niet, niet op de juiste plaats of te laat.

De CCVR heeft zich mee ingespannen om de medezeggenschap op de verschillende niveaus vorm te geven. We zijn blij dat nu op veel plaatsen medezeggenschapsraden zijn of worden gevormd. De volgende stap moet het bevorderen van de deskundigheid van de raden en hun gesprekspartners zijn. Wij zouden dit als speerpunt willen toevoegen. De CCVR ziet voor zichzelf een taak in het verbinding leggen tussen en met de verschillende cliëntenvertegenwoordigersraden.

Tenslotte ziet de CCVR graag aan het eind van het volgend kwaliteitsverslag een samenvatting met de belangrijkste verbeterpunten.

Met vriendelijke groet,
Namens de CCVR Talant,

 

 

Ondernemingsraad Talant

Met de OR is het verslag besproken. De OR heeft naar aanleiding van het verslag een aantal vragen gesteld. Ook hebben zij daarnaast een aantal opmerkingen. 

  • De OR vindt het prettig dat het kwaliteitsverslag ook in pdf formaat beschikbaar is.
  • De OR wil graag aan het eind van het jaar de teamreflecties evalueren. 
  • Niet met alle medewerkers worden jaargesprekken gevoerd. De OR vindt het belangrijk dat er met alle medewerkers jaargesprekken gehouden worden. 
  • De OR vindt het belangrijk dat de analyses van de individuele ongewenste gebeurtenisisen altijd in de teams besrpoken worden. De OR adviseert dit om onder de aandacht te brengen bij de hoofden. 

 

 

Meriant delen.