Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten en hun verwanten van ons

Lees verder

Cliëntervaringen


We vragen onze cliënten wat ze vinden van de zorg die ze krijgen. Dat doen we elk half jaar bij de evaluatie van het ondersteuningsplan. Deze vragen stellen we ook tijdens 'het goede gesprek'. Dan bespreken we wat goed gaat en beter kan. We maken afspraken over de verbeteracties.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt daarnaast dat we elke drie jaar onderzoek doen naar cliënttevredenheid. Van de uitkomsten van dat onderzoek leren we ook hoe we de zorg kunnen verbeteren.

Ervaringsonderzoek

We kiezen voor de term ervaringsonderzoek in plaats van tevredenheidsonderzoek, omdat wat we willen weten verder gaat dan alleen de vraag ‘bent u tevreden?’. We willen van de ervaringen leren.

Werkwijze Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 

Van 1 september 2018 tot 1 maart 2019 is het cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd door het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). In totaal hebben 1.341 cliënten (ongeveer 52% van het totale cliëntenbestand) en 750 clientvertegenwoordigers (29%) een vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zijn over het algemeen genomen erg positief.

Cliënten die wonen en/of werken bij Talant hebben, al dan niet met hulp van hun persoonlijk begeleider, de vragenlijst ingevuld. Bij de kinderdagcentra hebben de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de vragen beantwoord. De ingevulde vragenlijsten is samen met de cliënt besproken tijdens de ondersteuningsplanbespreking.

Wettelijk vertegenwoordigers hebben een eigen vragenlijst ingevuld. Op locatieniveau zijn de uitkomsten besproken in ‘Het goede gesprek’ met de driehoek medewerkers, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers.  
Waar mogelijk en zinvol zijn direct verbeteracties afgesproken en doorgevoerd, zowel op individueel als locatieniveau. Verder krijgen de uitkomsten een plek in het bedrijfsplan 2020 en de locatieplannen 2020. De uitkomsten zijn besproken in de vergaderingen met leidinggevenden en met de Raad van Bestuur. De medezeggenschapsraden hebben meegedacht over verbeterpunten die zijn opgenomen in de jaarplannen voor 2020.

 

 

 

 

Wat vinden cliënten?

Uit de resultaten blijkt dat cliënten over het algemeen vrij positief zijn. In een cijfer uitgedrukt beoordelen cliënten Wonen gemiddeld met een 8,1 en Dagbesteding met een 8.3. Cliënten zijn vooral tevreden over de begeleiders en vinden het fijn een eigen plek te hebben waar je zelf kunt bepalen wat je doet. Het gesprek over het ondersteuningsplan wordt als zeer positief ervaren en de client ervaart een klik met de begeleider. Aandachtspunten hebben betrekking op medebewoners (het niet prettig voelen of bang zijn op de werklocatie) en de tijd die de begeleider heeft voor de client.  

Wat vinden vertegenwoordigers?

Vertegenwoordigers geven gemiddeld een 7,9 voor Wonen en een 8,1 voor Dagbesteding. Men heeft waardering voor de begeleiders en is over het algemeen positief over het activiteitenaanbod. Verbeterpunten die worden genoemd betreffen de persoonlijke aandacht voor de cliënt en een gevarieerder en ontwikkelingsgericht aanbod van activiteiten. Daarnaast zijn er wensen ten aanzien van onderhoud aan de huidige woning en /of nieuwbouw.

De Kinderdagcentra krijgen een 8,5 van de vertegenwoordigers. Er is waardering voor de begeleiders, het welbevinden en de ontwikkeling van hun kinderen. De sfeer wordt als positief ervaren en afspraken worden goed nagekomen. Op het gebied van vervoer zou eventueel nog winst behaald kunnen worden.

 

Meriant delen.