Terugblik

In 2019 hebben wij hard gewerkt aan deze punten:

  • Wij willen beter zicht hebben op de mens 'achter de cliënt'. Het ondersteuningsplan wordt aangepast door het toevoegen van het tabblad ‘ik in één oogopslag’.
  • De nieuwe inrichting van de formele medezeggenschapsstructuur is nog niet klaar. We gaan door met het vormen van meer medezeggenschapsraden op locaties en in elke woonleefzone.
  • Door inzet van informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) vinden er meer vrijetijdsactiviteiten plaats waardoor cliënten meer meedoen in de samenleving. Hiervoor maken we een plan.
  • Het thema 'gezonde leefstijl' vinden we belangrijk. We verbinden 'leefstijl' aan vrijetijdsbesteding. We maken daarvoor een plan onder de noemer 'leefstijl en cultuur'.
  • Het ‘goede gesprek’ wordt doorontwikkeld en zal blijvend onder de aandacht van de hoofden worden gehouden. Het onderwerp veiligheid vormt een onderdeel van deze gesprekken.
  • De krappe arbeidsmarkt is een groot risico voor de continuïteit van zorg. In 2019 hebben we één doelstelling op dit punt: voldoende gekwalificeerde medewerkers. Zowel in aantal als in de juiste mensen met passende kennis en competenties. Dit willen we bereiken door verschillende verbeteracties.