Onze medewerkers

Talant verleent zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wie werken er bij Talant?  

De zorg en ondersteuning wordt verleend op woonlocaties, dagbestedinglocaties, kinderdagcentra of bij kliniek de Omswaai. Bij de Omswaai kunnen mensen met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) psychiatrische problemen tijdelijk terecht voor onderzoek, behandeling en crisisopname. 

In de teams zijn verschillende begeleiders werkzaam op mbo-3, mbo-4 en op hbo-niveau. Er is altijd een vast contactpersoon voor de cliënt. Dit is de persoonlijk begeleider die samen met de cliënt het ondersteuningsplan opstelt en samen met de gedragskundige de zorg evalueert. De teams worden (para)medisch begeleid door een team van artsen, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde paramedici en gedragskundigen. Onderlinge samenwerking is essentieel, zodat begeleiders in de dagelijkse ondersteuning van cliënten klachten kunnen voorkomen, beperken of herkennen. Is er sprake van (para)medische hulpvragen of gedragsproblematiek, dan staan de specialisten klaar voor diagnostiek en behandeling. 

Nieuwe medewerkers  

Talant heeft een tekort aan medewerkers. Zowel vast personeel als vakantiekrachten. 
Met name voor de zware doelgroepen (IBG, Intensieve Begeleidingsgroepen) is het lastig hoger geschoold personeel te krijgen. Er is veel krapte in de arbeidsmarkt. In 2019 zijn er verschillende acties en campagnes uitgezet:  

  • Simmerteam! gericht op nieuwe medewerkers in de zomerperiode: Er is een speciale werkgroep aan de slag gegaan met het werven van vakantiekrachten. De campagne heet ‘Talant Simmerteam’. De resultaten zijn positief. De bezetting in de zomer is in 2019 over het algemeen beter dan vorige jaren. Niet op alle plekken is het gelukt om voldoende vakantiekrachten te werken. Met name op de locaties met zware doelgroepen blijft dit een uitdaging. 
  • De Wissel campagne. Deze richt zich op ervaren begeleiders die een vervolgstap willen maken naar bijvoorbeeld de IBG groepen in Beetsterzwaag.  
  • Campagne gericht op zij-instromers.
  • Werving Selectie Alliade Plan. Deze richt zich op snellere aanname van gekwalificeerde begeleiders. 

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. De ervaringen vanuit het Simmerteam! 2019 worden meegenomen in het plan van aanpak voor de zomerperiode 2020. In 2020 is het doel om het aantal aan te nemen kandidaten via werving minimaal gelijk te houden aan 2019.